Transport públic – Ferrocarrils urbans

El transport públic comprèn aquells mitjans de transport utilitzats per passatgers que no en són propietaris, en contraposició del transport privat. Els serveis del transport públic poden ser subministrats per empreses públiques o privades, i poden ser gratuïts o de pagament.

La classificació del tipus de transport es pot fer de diferents maneres. Es poden classificar segons la distància que fan, és a dir, d’una forma funcional, o segons el tipus de via que utilitza per fer els desplaçaments.

Barcelona: Primer metro (1924)

Considerem que els Ferrocarrils Urbans són aquells mitjans que, dintre de l’àmbit urbà o metropolità necessiten una via de ferrocarril o cablejat aeri per a fer possibles els desplaçaments.

Nosaltres, dins el concepte de Ferrocarrils Urbans, en considerarem els següents tipus: